یک محصول کاربردی جهت نمایش یک تصویر خروجی از یک رایانه بر روی
پندن مانیتور و یا تلویزیون بر اساس تعداد خروجی اسپلیتر و نیاز ما